WIARYGODNY PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


REGULAMIN - pasazfinansowy.online

 

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług

    elektronicznych

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

7. Własność intelektualna

8. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Strona pasazfinansowy.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę pasazfinansowy.online zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych strony pasazfinansowy.online zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a/ Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną    z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b/ Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c/ Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie pasazfinansowy.online umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z docelowym usługodawcą - bankier.pl.pl.

2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3. USŁUGODAWCA – Beata Bakalarz zamieszkała pod adresem: 83-050 Lublewo Gdańskie ul. Wierzbowa 6, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5841949797 objęte są prawem autorskim, dotyczy to zarówno treści stworzonych przez Beata Bakalarz, użytkowników serwisu i systemu partnerskiego należącego do bankier.pl.

Adres poczty elektronicznej: bok@bea005.email.

4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem systemu partnerskiego bankier.pl

 

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

   

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a/ umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

b/ umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a/ komputer z dostępem do Internetu,

b/ dostęp do poczty elektronicznej,

c/ przeglądarka internetowa,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a/ Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

b/ Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@bea005.email

c/ Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d/ Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a/ Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem strony, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@bea005.email

b/ W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c/ Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d/ Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail. Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pasazfinansowy.online korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością pasazfinansowy.online i bankier.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony pasazfinansowy.online, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pasazfinansowy.online stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Lublewo Gdański, 15.01.2019r. 

Kurs walut


Produkty polecane